هدر جدید
n654

مدیریت دبستان

مدیریت خانم فریده فتحی
در مجالی که برایم باقیست باز همراه شما مدرسه ای می سازم که در آن همواره اول صبح به زبانی ساده مهر تدریس کنند وبگویند خدا خالق زیبایی و سراینده ی عشق آفریننده ی ماست . مهربانیست که ما را به نکویی دانایی زیبایی و به خود می خواند.